Skulptur

Bronze1

Holz1

Gips1

Ton1

Ton2

Ton3

Holz2

Bronze2

Ton4

Ton5

Ton6

Schnee1

Ton7

Ton8

Ton9

Ton10

Gips2

Gips3

Gips4

Holz3

Gips5

Ton11

Ton12

Ton13

Form1

Form2

Bronze3

Bronze4

Draht1

Ton14

Bronze5

Bronze6

Bronze7

Ton15